Partnership met Gefco

Verbluffende resultaten Enterprise AR

home > Nieuws en updates > ArtiShock officieel partner van Gefco voor AR oplossingen

Verbluffende resultaten samenwerking

Partnership GEFCO en ArtiShock in Enterprise AR

Bij ArtiShock weten we dat AR een enorme toegevoegde waarde heeft binnen diverse industrieën waar vakmanschap en manueel werk de boventoon voert. Dat de samenwerking van ArtiShock met GEFCO in de logistiek zou leiden tot een productiviteitsverhoging (tijd) van 50%*, een verdere kwaliteitsverbetering van 70%* en een toename in werkplezier van 30%* konden ook wij niet bedenken.

*Deze percentages zijn gebaseerd op een nulmeting met een ongetrainde referentiegroep, lees hier meer hoe we het project hebben aangepakt.

Het is bijna niet te bevatten (en tegelijkertijd heel erg logisch) dat de resultaten van de Augmented Reality applicatie die ArtiShock heeft ontwikkeld met gebruikmaking van de Micriosoft Hololens een dusdanige toegevoegde waarde biedt dat we samen met deze multinational op deze voet door gaan met deze technologie.

Verslaglegging Enterprise AR oplossing:

GEFCO, een wereldwijde leverancier van complexe industriële supply chain-diensten en Europees leider in afgewerkte voertuiglogistiek. GEFCO is een samenwerking aangegaan met ArtiShock om een innovatieve nieuwe augmented reality (AR) -applicatie te ontwikkelen. Bovenstaande video toont enkele resultaten van de samenwerking.

Downloads/ persmaterialen

We hebben voor u de video, de foto’s en de teksten verzameld in een zipfile. Wilt u deze ontvangen of als u meer wilt weten over het project of de mogelijkheden van AR dan kunt u contact opnemen via projects@artishock.com . Voor het perscontact van Gefco verwijzen we u naar Pablo Leguay, GEFCO GROUP, Tel: + 33 (01) 49 05 28 12 | pablo.leguay@gefco.net

Enkele foto’s van de Enterprise AR oplossing

Enterprise AR packing instructions
Starten met de taak met de Hololens
Inpakken gaat gestructureerder
verslaglegging tijdens de procedure
Duidelijk instructie lijden tot kwaliteitsverbetering van 70%
Een verbeterde productiviteit van 50%

Persbericht NL:

GEFCO en ArtiShock lanceren Augmented Reality om de productiviteit en kwaliteit van de Supply Chain te verhogen.

GEFCO, een wereldwijde leverancier van complexe industriële Supply Chain diensten en Europees leider in Automotive Logistics, is een samenwerking aangegaan met ArtiShock om een innovatieve Augmented Reality (AR) -applicatie te ontwikkelen. Dit wordt ‘GEFCO Enterprise AR’ genoemd en de nieuwe oplossing zal door de divisie Freight Forwarding van GEFCO worden gebruikt om de productiviteit en kwaliteit te verhogen in het ‘Cold Chain’-verpakkingsproces waar efficiëntie en nauwkeurigheid van het grootste belang zijn.

GEFCO Enterprise AR gebruikt de Microsoft Hololens headset en stelt de magazijnmedewerkers van GEFCO in staat om digitale beelden over de werkelijkheid heen te leggen zoals gebruikershandleidingen en werkprotocollen. De applicatie is op maat ontworpen om tijd te besparen en kwaliteit te verbeteren in het verpakkingsproces, met name bij het verpakken van kritieke geneesmiddelen.

De applicatie werd in minder dan een jaar ontwikkeld met partner ArtiShock: een full-service Augmented Reality-bedrijf gevestigd in Nederland. Aan de zijde van GEFCO werd dit geleid door Omar van Geest, Logistics Development Director. Het idee is ontstaan in GEFCO’s Innovation Factory: de interne incubator van GEFCO die innovatieve ideeën identificeert en mogelijk maakt om de bedrijfsgroei te ondersteunen.

GEFCO Enterprise AR heeft een succesvolle pilot uitgevoerd in GEFCO’s Schiphol warehouse. Dat resulteerde in een productiviteitsverhoging van 50% en een aantal indirecte voordelen, waaronder een verkorting van de trainingstijd voor werknemers. Na deze pilotfase ‘Proof of Concept’ zal GEFCO de applicatie verder uitrollen binnen haar wereldwijde netwerk en andere divisies om verder gebruik van de technologie te verkennen en om de efficiëntie en kwaliteit voor haar klanten te verbeteren.

Karin van den Brekel – Global Lead Life Sciences & Healthcare, GEFCO: “Het verpakkingsproces is absoluut van vitaal belang binnen Freight Forwarding, met name voor kritieke geneesmiddelen die we namens onze klanten over de hele wereld via luchtvracht distribueren. Dit vereist een speciale verpakking met instructies die strikt opgevolgd moeten worden om ervoor te zorgen dat de productintegriteit wordt gehandhaafd. GEFCO Enterprise AR zal een hulpmiddel zijn om de productiviteit binnen dit proces te verhogen, fouten te minimaliseren en onze trainingsprocessen te verbeteren. We kijken ernaar uit om toekomstige gebruikstoepassingen voor het product te verkennen en onze sterke relatie met Artishock voort te zetten. ”

Cristian Vorstius Kruijff – CEO, ArtiShock: “Augmented Reality revolutioneert de manier waarop we ons verhouden tot onze omgeving en de manier waarop we ons professionele leven vormgeven. Het belang van Spatial Computing kan worden vergeleken met de opkomst van de smartphone; het zal binnen 5 tot 10 jaar gemeengoed worden. Tot die tijd hebben organisaties de keuze om het potentieel ervan te ontgrendelen en het spel voor te blijven. Dit project met onze partner GEFCO laat zien hoe realistisch het is om een ROI te verwachten en te realiseren bij het investeren in Augmented Reality. Indirect zijn er voordelen zoals het verhogen van de medewerkerstevredenheid en het vermogen om snel vaardigheden te trainen met nieuwe medewerkers. ”

OVER GEFCO GROUP

GEFCO is de wereldleider in complexe supply chain oplossingen en de Europese marktleider in automotive logistiek. Voortbouwend op 70 jaar expertise en 13.000 medewerkers, ontwikkeld GEFCO slimme, flexibele oplossingen om de meest complexe supply chain uitdagingen in alle industriële sectoren het hoofd te bieden. GEFCO is vertegenwoordigd in 47 landen, met een sterk wereldwijd netwerk van partners en bedient 300 bestemmingen wereldwijd. In 2018 genereerde de GEFCO GROUP een omzet van € 4,6 miljard.
EN: www.gefco.net | NL: gefco.net

Over ArtiShock:

ArtiShock is een van de eerste Nederlandse Augmented Reality-bedrijven in de regio Rotterdam en werkt met zowel nationale als internationale klanten. ArtiShock biedt turn-key XR-ervaringen en op maat gemaakte AR-oplossingen. Onze toegevoegde waarde als innovatief bureau zit niet alleen in bewezen concepten, kennis, creativiteit en een diepgaande kennis van AR, maar vooral in het feit dat we een duidelijke visie hebben op de nabije toekomst.

Press release UK:

GEFCO and ArtiShock launch augmented reality application to boost supply chain productivity

GEFCO, a global provider of complex industrial supply chain services and European leader in finished vehicle logistics, has partnered with ArtiShock to develop an innovative new augmented reality (AR) application.

Referred to as “GEFO Enterprise AR”, the new solution will be utilized by GEFCO’s Freight Forwarding division to increase quality control and boost productivity in the cold chain packing process where accuracy and efficiency is of the upmost importance.

GEFCO Enterprise AR is utilized through the Microsoft HoloLens headset and enables GEFCO warehouse employees to interact with spatial digital information, such as user manuals and work protocols. The application is custom-designed to enhance quality control and save vital time in the packaging process, particularly for critical medicines.

The application was developed over a nine month period with long-term partner ArtiShock, a full-service Augmented Reality company based in the Netherlands and led on GEFCO’s side by Omar van Geest, Logistics Development Director. The idea originated in GEFCO’s Innovation Factory, the logistics provider’s internal incubator that identifies and facilitates innovative ideas that can be turned into solutions to support business growth.

GEFCO Enterprise AR has already seen a successful pilot at GEFCO’s Schiphol warehouse, with some scenarios resulting in a productivity increase of 50% and delivering a number of indirect benefits including a reduction in training time for employees.

Following the pilot ‘Proof of Concept’ phase, GEFCO intends to roll the solution out to its global network and business lines to further explore additional uses for the technology to support efficiency and quality for its customers across all industries and particularly for automotive clients.

Karin van den Brekel, Global Lead Life Sciences & Healthcare, GEFCO, said: “The packaging process is absolutely vital for GEFCO‘s Freight Forwarding division, especially for the critical medicines that we distribute all over the world on behalf of our customers by air. This requires special packaging with instructions that must be followed stringently to ensure product integrity is maintained.

“GEFCO Enterprise AR will be instrumental to increase productivity for this process, minimise errors and enhance our training processes. We look forward to exploring future use cases for the product and continuing our strong relationship with Artishock.”

Cristian Vorstius Kruijff, CEO, ArtiShock: “Augmented Reality revolutionizes how we relate to our environment and the way we shape our professional lives. The importance of spatial computing can be compared to the rise of the smartphone, it will gradually enter everyone’s lives and become a commodity within 5 to 10 years. Until then, organizations have the choice to unlock its potential and stay ahead of the game.

“This project with our partner GEFCO demonstrates how realistic it is to expect and actually accomplish a positive ROI when investing in Augmented Reality. The financial benefits can be direct and easy to compute like an increase of productivity and improving quality. Indirectly there are benefits such as increasing employee satisfaction and the ability to quickly train skills with new recruits.”

GEFCO is showcasing GEFCO Enterprise ARacross a series of life sciences and healthcare (LSH) events throughout October. The team will be present at Fly Pharma in Copenhagen (22nd – 23rd October), featuring a discussion on the innovative digital technologies that are enhancing logistics within the pharma supply chain. Finally, GEFCO will present an overview of its work with an NGO customer shipping LSH products to remote parts of the world at IATA Air Pharma on 29th October in Amsterdam.

ABOUT GEFCO GROUP

GEFCO is the world leader in complex supply chain solutions and the European leader in automotive logistics. Building on 70 years of expertise and an 13,000-strong workforce, GEFCO designs smart, flexible solutions to meet the most complex supply chain challenges in all industry sectors. Present in 47 countries, with a strong global network of partners, GEFCO serves 300 destinations worldwide. In 2018, the Group generated revenues of €4.6 billion. www.gefco.net. NL: www.gefco.net

About ArtiShock

ArtiShock is one of the first Dutch Augmented Reality companies based in the Rotterdam area and works with domestic as well as international clients. ArtiShock provides turn-key XR-experiences and custom applied AR-solutions. Our added value as an innovative agency is not only in proven concepts, knowledge, creativity and a long-term in depth knowledge on AR, but importantly we have a clear vision on the near future.

Meer over dit project en hoe we het hebben aangepakt
Lees meer over de inzet van de Hololens en Augmented reality
Check it out

Meer weten over Enterprise AR oplossingen?

Enterprise AR
De industrie laat kansen liggen. AR biedt nieuwe kansen voor groei in productiviteit, kwaliteit en arbeid.
Bekijk oplossing